Zásady ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť UPE, s. r. o., IČO 47026472 so sídlom Boldog č. 315, 92526 Boldog (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:  
 • adresa: Boldog č. 315, 92526 Boldog, Slovensko
 • email: info@zuzihracky.sk
 • telefón: +421 903 144 673
 1. Osobné údaje sú v Internetovom obchode ZuziHračky.sk spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – (ďalej len „GDPR” alebo „Nariadenie“) a Zákonom.
 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 4. S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb Prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia, ako napr. kódovanie a šifrovanie, aby bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s GDPR a Zákonom. Tieto opatrenia sa v prípade potreby preskúmavajú a aktualizujú. Prevádzkovateľ používa technické opatrenia, ktoré bránia nepovoleným osobám získať a zmeniť osobné údaje prenášané v elektronickej podobe.

 II. Cookies

 1. Internetový obchod ZuziHračky.sk používa dátové súbory cookies.
 2. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže Prevádzkovateľ ukladať na zariadení návštevníka internetového obchodu www.zuzihracky.sk malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma, obsah košíka a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby. Niektoré funkcie internetového obchodu ale nemusia byť funkčné.

 

III. Dotknuté osoby

 1. Dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. 

IV. Registrácia do e-shopu (zriadenie používateľského konta)

 1. Na účely zriadenia používateľského konta spracúvame osobné údaje v rozsahu
 • povinné údaje - login (e-mail), heslo
 • voliteľné - titul, meno a priezvisko, tel. číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa
 1. Vo Vašom zákazníckom účte archivujeme históriu Vašich objednávok, faktúry, Vaše hodnotenia a komentáre produktov.

V. Prihlasovanie sa na zasielanie newslettera

 1. Na prihlásenie sa na odber newslettera potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý môžete vyjadriť vyplnením e-mailovej adresy do poľa ODOBERAŤ NEWSLETTER alebo zaškrtnutím políčka Chcem odoberať newslettere, pri vypĺňaní objednávkového formulára, alebo registračného formulára, alebo vo Vašom používateľskom konte.

VI. Otázky zákazníkov

 1. V prípade otázok ohľadom našich produktov a služieb nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@zuzihracky.sk alebo na tel. čísle 0903 144 673.
 2. Na účely poskytnutia informácií o našich produktoch a službách spracúvame osobné údaje – e-mailová adresa, prípadne titul, meno a priezvisko, tel. číslo (voliteľné).

VII. Zákazníci

 1. Na vybavenie Vašej objednávky od Vás potrebujeme Vaše osobné údaje. Účelom spracovávania týchto osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy a plnenie tejto zmluvy (vybavenie objednávky, dodanie tovaru, fakturácia, reklamácia).
 2. V prípade neposkytnutia všetkých požadovaných údajov nemusí byť kúpna zmluva uzatvorená.

VIII. Aktualizácia osobných údajov

Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii po prihlásení sa, alebo inou formu (e-mailom na info@zuzihracky.sk, písomne na adresu sídla UPE, s. r. o., Boldog 315, 92526 Bolgog, alebo  telefonicky na čísle +421 903 144 673).

 IX. Osobné údaje

 1. a) Spracovávame osobné údaje potrebné na vybavenie Vašej objednávky  - titul, meno a priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa (ak sa líši od fakturačnej adresa), e-mail, telefónne číslo. V prípade právnickej osoby požadujeme obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno a priezvisko kontaktnej osoby, IČO, DIČ, IČ DPH (ak sú pridelené) e-mailová adresa, telefónne číslo.

          b) Okrem údajov potrebných na vybavenie Vašej objednávky spracúvame tiež Vašu históriu objednávok a v prípade registrácie tiež údaje                      o Vašom používateľskom konte (pozri bod IV – registrácia do e-shopu).

          c) Na účely poskytnutia informácií o našich produktoch a službách spracúvame osobné údaje – e-mailová adresa, prípadne titul,                                   meno a priezvisko, telefónne číslo.

          d) Na účely zasielania Newslettera spracúvame Vašu e-mailovú adresu

      2. Osobné údaje zákazníka (kupujúceho) spracúvane bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov zákazníka               bude vykonávané Prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch so zákazníkom a spracúvanie osobných údajov zákazníka (kupujúceho) je              nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje zákazník (kupujúci) ako jedna zo zmluvných strán.

       3. V zmysle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona  a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže Prevádzkovateľ po doručení objednaného tovaru                                kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú            adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch

X. Dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Právny rámec a dôvody pre spracovanie osobných údajov
 • plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom - § 13 ods. 1 písm. b) Zákona; čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní informácií a priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a dotazníkov spokojnosti) - § 13 ods. 1 písm. f) Zákona; čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia
 • marketingová komunikácia s dotknutou osobou bez predchádzajúceho vzťahu  - na základe súhlasu dotknutej osoby so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona; čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia
 • Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa na základe všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňové zákony) - § 13 ods. 1 písm. c) Zákona; čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia
 1. Účelom spracovania osobných údajov je: 
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť
 • poskytovanie informácií o tovaroch a službách Prevádzkovateľa
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít
 • archivácia a plnenie iných povinností Prevádzkovateľa na základe všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňové zákony)
 1. Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.

 XI. Automatické individuálne rozhodovanie

 1.  Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

XII. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov
 • po dobu stanovenú právnymi predpismi ukladajúcimi Prevádzkovateľovi uchovávať účtovnú a daňovú dokumentáciu (archivácia objednávok a faktúr).
 • po dobu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ale nie dlhšie ako 3 roky
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu, nie dlhšie ako 3 roky.

      2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže zo záznamových zariadení a listiny obsahujúce osobné údaje vhodným spôsobom zničí.

XIII. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Prevádzkovateľa)

 1. Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú Ak sa má spracúvanie uskutočniť v mene Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia a Zákona, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje údaje v každom prípade a všetkým príjemcov, ale poskytuje údaje len vtedy, ak je to nevyhnutné na realizáciu účelu spracúvania osobných údajov, a to len v rozsahu nevyhnutnom na jeho realizáciu.
 3. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy - prepravcovia, dodávateľ skladových a baliacich služieb, prevádzkovateľ platobnej brány a pod. (Packeta, GLS, SPS, Swiss Point, Comgate),
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu  a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (poskytovateľ softvéru – Shoptet, hosting Websupport),
 • zaisťujúce marketingové služby (GoUP, Google, Facebook).
 1. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho. Kupujúci môže vyjadriť, že so zaslaním dotazníka nesúhlasí v procese vypĺňania objednávkového formulára zaškrtnutím pola Nezasielať dotazník spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii s výnimkou USA. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách môžu byť poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb a zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

XIV. Práva dotknutých osôb

 1. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje sa o nej spracúvajú v e-shope Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 2. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Dotknutá osoba požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5 €.
 3. Dotknutá osoba môže od Prevádzkovateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba môže žiadať vymazanie jej osobných údajov alebo obmedzenie spracovania týchto údajov. Dotknutá osoba môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
 4. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti prevádzkovateľa na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov.  Ak bude dotknutá osoba žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
 5. Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak  namieta správnosť svojich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.
 6. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má právo preniesť tieto osobné údaje inému Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 7. Dotknutá osoba má právo namietať, ak sa jej osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jej osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba urobiť písomne na adresu Prevádzkovateľa (UPE, s. r. o., Blodog 315, 92526 Boldog) alebo emailom na  info@zuzihracky.sk, prípadne telefonicky na čísle 0903 144 673.
 8. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 XV. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

XVI. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. 

 

V Boldogu 7.4.2022

//