Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 1. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci
  uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva
  je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných
  údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie
  osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky
  požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných
  údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
  Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.
 3. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.
 4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového
  obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).
 5. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám –
  doručovacím spoločnostiam (kuriérom), spoločnosti, ktorá zabezpečuje balenie a distribúciu zásielok, prevádzkovateľovy platobných systémov.
 6. Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.
 7. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka
  Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od
  kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.
 8. Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra
  alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre
  tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa
  kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže
  kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so
  žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje
  využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.
 9. Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín s cieľom doručenia marketingových informácií –
  takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
 10. Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa
  spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež
  informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje
  poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie
  vrátane profilovania.
 11. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie
  osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.
 12. Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré
  sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia
  spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
 13. Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti
  predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu
  10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti
  s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
 14. Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta
  správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných
  údajov.
 15. Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu,
  v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto
  osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 16. Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu.
  Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu
  predávajúceho.
 17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu
  osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 18. Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j.
  registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či
  informácií o tovare a službách predávajúceho)

Súbory Cookies

 1. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení
  kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas
  uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.).
  Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení
  kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely.
 2. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač
  vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri
  opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré
  nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

V Boldogu 25.5.2018